SC Boornbergum '80 - Presentatiegids 2017-2018

48 pages
0 views
of 48

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Seizoensgids 2017-2018Sportclubs sponsoren.Samen zijn wij er voor de club.Rabobank is trouw sponsor van lokale clubs. Ook vrijwilligers leveren topprestaties. Van…
Transcript
Seizoensgids 2017-2018Sportclubs sponsoren.Samen zijn wij er voor de club.Rabobank is trouw sponsor van lokale clubs. Ook vrijwilligers leveren topprestaties. Van wedstrijdformulieren invullen tot het tosti-apparaat checken. Geen sportclub draait zonder deze helden. Juist daarom verdienen ook zij onze support. Veel succes komend weekend!www.rabobank.nl/dfo Een aandeel in elkaar3Inhoudsopgave Voorwoord5Vrouwenvoetbal in de lift17Gymmen bij SC Boornbergum ‘8028Lidmaatschap6Gymjuf Annie en gymmeester Gerrit18Samenwerking Fitaal de Sportlaan30Clubinformatie8Tennissen bij SC Boornbergum ‘8020Actief archief32Contactpersonen9Najaarscompetitie tennis23“Ik hoop dat we met de kar door...”34Coaches eerste elftallen12Het jeugdvoetbal in Boornbergum25Teamfoto’s38De voetballers leveren uitstekende...15“Een stel oude kerels die zich...”26Wedstrijdschema’s42Colofon Accommodatie Sportpark de Kampslach Jouke Jochemswei 5A 9212 PD Boornbergum Telefoon: 0512 - 381 440 Correspondentieadres Suderom 51 9212 PR Boornbergum Telefoon: (0512) 382 168 E-mail: info@sc-boornbergum80.nl KvK 40002671 IBAN NL86 RABO 0389 0397 05 Foto’s Foto’s: Sijmon de Boer en eigen materiaal Luchtfoto’s: Evert van der Scheer Vormgeving en drukwerk Vivix Design, Arjen Nieuwenhuis Meewerkenden Astrid Stevens, Bram van Hees, Nienke Paulusma, Marjan Postma, Martin van der Meulen, René Wiersma, Sietze Akkerman, Tonni de BoerDe vereniging SC Boornbergum ’80 is een omnisportvereniging, opgericht op 26 juni 1980. Op dit moment zijn voetbal, gymnastiek en tennis vertegenwoordigd. We hebben het sportpark ‘De Kampslach’ tot onze beschikking. Dit park bestaat uit 2 wedstrijdvelden, een trainingsveld, 2 tennisbanen en een kantine. Verderop in het dorp Boornbergum staat een gymzaal waar de gymlessen worden gegeven. Het totaal aantal leden per 1 oktober 2017 is 297, verdeeld over: Jeugdvoetbal 92 Zaterdagvoetbal 39 Zondagvoetbal 57 Gymnastiek 31 Tennis (junioren) 17 Tennis (senioren) 61 Ereleden Geert Lautenbach † , Klaas Veenstra, Heine Bosma, Fokke Wester, Siemen de Boer † , Anne de Kleine † , Jan Dijkstra, Tamme Klomp † , Hilly Klomp, Wieger Klaren Lid van verdienste Wolter van der Heide, Hilly Klomp4Ottolaan 2, 9207 JR DrachtenTaxi- & personenvervoerTolhekbuurt 4 • 9245 HX Nij Beets • 0512 461919 Tel. (0512) 51 24 84 Fax (0512) 52 41 41info@kijlstra.nl www.kijlstra.nlwww.gerkdijkstra.nl • bouwbedrijf.dijkstra@uwnet.nlWist u dat ‘t Bynt klaarstaat voor uw: • Feest, receptie of bruiloft • BBQ of gourmetavond • Diverse koffietafels• Saladebuffets • Koud- en warmbuffets • Vergaderingen • PersoneelsfeestenMeer info via Saakje Keidel Telefoon (0512) 38 27 77 • Prive (0512) 38 28 725Voorwoord Martin van der Meulen Als kersverse voorzitter van de omnisportvereniging wil ik graag mijn voorganger Mark Kammeraad bedanken. Trots neem ik het stokje van hem over. Er is veel betrokkenheid, inzet en bereidwilligheid in de nieuwe bestuurssamenstelling. Dit geeft mij erg veel positieve energie! Samen gaan we zorgen voor een prachtige sportieve dorpsclub met goede faciliteiten en een gezonde dosis gezelligheid.Het nieuwe bestuur is erg ambitieus en zit vol nieuwe ideeën om de vereniging samen met jullie verder uit te bouwen en de club gezond en fit te houden. De faciliteiten willen we graag optimaliseren om ervoor te zorgen dat we een goede sportaccommodatie kunnen bieden voor zowel de jeugd als de volwassenen uit ons dorp en nabije omgeving. De eerste goede stappen zijn gezet dankzij bijvoorbeeld een zeer actieve sponsorcommissie. We hebben een mooie deal gemaakt met JAKO & Leffel Sportswear, de jeugd is voorzien van nieuwe wedstrijdkleding. Op de shirts pronken de logo’s van lokale ondernemers, dit geeft voor mij de betrokkenheid aan. Deze eerste editie van het promotiemagazine is tevens een prachtig voorbeeld van de nieuwe koers. Samen zetten we ons in voor de toekomst van onze mooie club. Ik wens iedereen een sportief seizoen toe. Een sportieve groet, Martin van der Meulen, Voorzitter“Op de shirts pronken de logo’s van lokale ondernemers, dit geeft voor mij de betrokkenheid aan.”6Lidmaatschap Seizoen 2017 - 2018 Iedereen kan lid worden van onze sportclub. Je kan je aanmelden bij het bestuur van de sport die je wilt gaan beoefenen. Het bestuur legt je dan uit welke formulieren je moet invullen en waar je deze moet inleveren. Het lidmaatschap van SC Boornbergum ’80 loopt voor gymnastiek en voetbal van 1 juli t/m 30 juni. Bij tennis van 1 januari t/m 31 december. Net als bij andere verenigingen word je lid voor één jaar. Wanneer je tussentijds niet opzegt, wordt je lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.Algemene ledenvergaderingWil je opzeggen, let dan op het volgende:Woensdag 31 januari om 20.00 uur in de kantine van ‘De Kampslach’ ledenadministratie van je afdeling. Mondelinge opzeggingen van het- De uiterste opzegdatum is één maand voor het aflopen van het seizoen. - Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het sportseizoen geven wij geen restitutie van het contributiebedrag. - Je kan je lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen via het ledenmutatieformulier. Lever het ingevulde formulier in bij de lidmaatschap bij bestuursleden, leiders of trainers kunnen wij niet accepteren.Contributie Afdeling Senioren (18+) Junioren & pupillen SeizoenVoetbal € 185 € 130 1 juli - 30 juniTennis € 140 € 60 1 januari - 31 dec€ 110 1 juli - 30 juniGymnastiek Een gezin betaalt maximaal € 450 aan contributies. Wil je hiervan gebruikmaken? Geef dit dan aan via penningmeester@sc-boornbergum80.nl. De contributies zijn vastgesteld in de ALV van juni 2017.7Betaling Je ontvangt aan het begin van het sportseizoen eenReductie of terugbetalen contributiefactuur voor de jaarcontributie. Deze moet je binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Kan of wil je niet inBij ziekte of bijzondere situaties van overmachtĂŠĂŠn keer betalen? Geef dit dan op tijd en via de mailgedurende een periode langer dan 3 maanden kanaan bij de penningmeester: penningmeester@sc-reductie op de verschuldigde contributie wordenboornbergum80.nl. In onderling overleg kunnen we ookverleend. Een verzoek om reductie kan je indienen bijkiezen voor kwartaal- of maandfacturen.het bestuur van jouw sport.Bij tussentijdse aanmelding betaal je een deel van deBij beĂŤindiging van het lidmaatschap tijdens hetcontributie, namelijk de maandbedragen vanaf hetsportseizoen is in overige gevallen geen restitutie vanmoment dat je lid wordt.contributiegelden mogelijk.Wanneer je het contributiebedrag niet op tijd betaalt onderneemt de sportclub de volgende stappen: - Je ontvangt een herinnering die je binnen 14 dagen na dagtekening moet betalen. - Bij het niet betalen van deze herinnering neemt het bestuur van jouw sport contact met je op om naar een oplossing te zoeken. - Lukt dit niet dan ontvang je een aanmaning die je binnen 1 week na dagtekening dient te betalen. - Bij het niet betalen van de aanmaning geeft de sportclub de vordering uit handen aan incassobureau Bos. Deze zal een gerechtelijke invorderingsprocedure starten waarbij alle bijkomende kosten, alsmede de wettelijke rente op jou worden verhaald. Vanaf dat moment kan je niet meer bij de sportclub terecht voor eventuele deelbetalingen en/of betalingsregelingen. Ook als je je lidmaatschap niet op de voorgeschreven wijze hebt opgezegd en desondanks weigert de contributie te betalen, schakelen wij de deurwaarder in.Vernieuwen van reglementen Bovenstaande zijn de belangrijkste spelregels die gelden binnen onze vereniging. Natuurlijk zijn er veel meer regels; deze vind je in onze reglementen. Je kan ze opvragen bij het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur werkt aan het opfrissen van de regels rond lidmaatschap en contributie. Deze willen we in de algemene ledenvergadering van woensdag 31 januari 2018 door de leden laten vaststellen. Noteer dit dus alvast in je agenda!8Clubinformatie Organisatiestructuur Hoofdbestuur Beheer en OnderhoudKantinebeheerSponsor en PR-commissieActiviteitencommissieAfdeling voetbalAfdeling TennisAfdeling GymnastiekLedenadministratieLedenadministratieLedenadministratieWedstrijdsecretariaatCompetitieleiderConsulJeugdcommissieContactpersonen HOOFDBESTUUR Voorzitter: Martin van der Meulen 06-22225557 voorzitter@sc-boornbergum80.nlSecretaris: Gerda de Boer 06-30907607 secretaris@sc-boornbergum80.nlPenningmeester: Marjan Postma 06-57863713 penningmeester@sc-boornbergum80.nlBestuurslid: Wietze Hoeksma 06-51209265 zaterdagvoetbal@sc-boornbergum80.nlBestuurslid: Sietze Akkerman 06-25242377 jeugdvoetbal@sc-boornbergum80.nlBestuurslid: RenĂŠ Wiersma 06-13066865 wedstrijdsecretaris@sc-boornbergum80.nlBestuurslid: Astrid Stevens 06-22500399 tennis@sc-boornbergum80.nlBestuurslid: Nienke Paulusma 06-38345735 gymnastiek.leden@sc-boornbergum80.nlBestuurslid: Trynke de Vries 06-42168839 gymnastiek@sc-boornbergum80.nlBestuurslid: Martsje Minnesma 06-57011162 kantine@sc-boornbergum80.nlVoetbal: Gerda de Boer 06-30907607 voetbal.leden@sc-boornbergum80.nlTennis: Astrid Stevens 06-22500399 tennis.leden@sc-boornbergum80.nlGymnastiek: Nienke Paulusma 06-38345735 gymnastiek.leden@sc-boornbergum80.nlLEDENADMINISTRATIE10Contactpersonen WEDSTRIJDSECRETARIS Voetbal: RenĂŠ Wiersma 06-13066865 wedstrijdsecretaris@sc-boornbergum80.nlTennis: Astrid Stevens 06-22500399 tennis@sc-boornbergum80.nlVoetbal: Cees van Weperen 06-21597858 consul@sc-boornbergum80.nl Lenze van Weperen 06-57714204 consul@sc-boornbergum80.nlFokke Wester 06-12301304 beheerscommissie@sc-boornbergum80.nlBeheerders: Martsje Minnesma 06-57011162 kantine@sc-boornbergum80.nl Oane Minnesma 06-20859320 CONSULBEHEER SPORTCOMPLEX Beheerder: BEHEER KANTINEAfdelingen en commissies VOETBAL (Senioren Zondag) Contactpersoon Martin van der Meulen 06-22225557 Lid Jolanda Zandberg 06-21116934 Lid Harm Zandberg 06-25082466 Lid Alex Poppinga 06-46074122 Lid Gerben Prinsen 06-20431842 zondagvoetbal@sc-boornbergum80.nlVOETBAL (Senioren Zaterdag) Contactpersoon Wietze Hoeksma 06-25242377 Lid RenĂŠ Wiersma 06-13066865 Voorzitter Sietze Akkerman 06-51209265 Commissielid Edwin Draaisma 06-57349733 Commissielid Gelske Minnesma 06-13864004 Commissielid Anja Pietersma 06-53818156 Commissielid Jan Sjoerd Vaartjes 06-52483153 zaterdagvoetbal@sc-boornbergum80.nlVOETBAL (Jeugd) jeugdvoetbal@sc-boornbergum80.nl11Contactpersonen TENNIS Contactpersoon Astrid Stevens 06-22500399 tennis@sc-boornbergum80.nlLid Dyane Mink 06-14595024 tennis.secretaris@@sc-boornbergum80.nlLid Marjolein Bak 06-21962088 Lid Evert van der Scheer 06-81143708 tennis.activiteiten@sc-boornbergum80.nlLid Bram van Hees 06-43523535 tennis.activiteiten@sc-boornbergum80.nlSecretaris Trynke de Vries 06-42168839 gymnastiek@sc-boornbergum80.nlLid Nienke Paulusma 06-38345735 gymnastiek.leden@sc-boornbergum80.nlLid Anita Veenstra-Hof 06-48480969 Voorzitter: Fokke Wester 06-12301304 Commissielid Lenze van Weperen 06-57714204 Commissielid Johan Koopmans 06-30017678 Commissielid Johannes Poelstra 0512-382900 Commissielid Durk de Vries 06-22181094 Commissielid Oane Minnesma 06-20859320 Commissielid Harry Veenstra 06-46026394 Commissielid Age Groenhof 0512-544949 Voorzitter: Geert Dedden 06-53741056 Commissielid Jochem Veenje 06-14858600 Commissielid Joey Vermaning 06-83166889Commissielid Joni Fiene 06-31915454 Commissielid Marjolein Bak 06-21962088 GYMNASTIEKBEHEER beheerscommissie@sc-boornbergum80.nlSPONSOR sponsors@sc-boornbergum80.nlACTIVITEITEN Voorzitter: Vacant activiteitencommissie@sc-boornbergum80.nlWEBSITE Beheerder: Vacant websitecommissie@sc-boornbergum80.nl12Coaches eerste elftallen Zondag versus zaterdag Björn SchilderBeste speler PogbaBeste trainer Guardiola. Hij maakt er tactisch een sport van om de tegenstander te verrassen en Gerrie Hamstra (technisch directeur sc Heerenveen), hem heb ik bij sc Genemuiden gehad. Hij weet alle belangrijke details te vertellen die in de wedstrijd hebben plaatsgevonden.Verliefd, verloofd, getrouwd Gescheiden, woon samen met mijn zoon ValentinWerkzaam bij Verantwoordelijk voor de website hetlaatstetafeltje.nl. Hier bieden restaurants in Noord-Nederland hun laatst beschikbare tafels aan, tegen een gereduceerd tarief.En zijn manier van trainen beviel mij erg goed.Messi of Ronaldo en waarom Messi omdat hij gewoon alleen zijn voeten laat spreken.Hobby naast voetballen Valentin mijn zoon en PlaystationCarrière als speler Betaald voetbal clubs FC Groningen en BV Veendam.Hoe bevalt het bij BoornbergumAmateurclubs Appingedam, sc Genemuiden, Joure enPrima. Het is een goede groep met veel potentie enDrachtster Boys.Carrière als trainer tot nu toe Vorig seizoen was ik assistent en speler bij Drachtster boys. De twee jaar daarvoor was ik assistent en speler bij Joure en één jaar trainer/speler bij vv Bakkeveen. En nu bij Boornbergum trainer en speler.Favoriete Eredivisie club FC Groningenook zeker genoeg gezelligheid.Doelstelling dit seizoen met Boornbergum Ontwikkeling van het individu wat vervolgens dus ook het team omhoog haalt. Ik wil er meer voetbal in brengen en met meerdere systemen spelen. Met als uiteindelijke prijs promotie natuurlijk.13Gerard BlaakmeerBeste speler Franco Baresi (Libero AC Milaan in de goede oude tijd)Beste trainer Mijn oud trainer Hielke Kerkstra onder wie ik zes jaar heb getraind. Hij heeft me veel geleerd waar ik nu als trainer nog steeds mijn voordeel mee doe.Messi of Ronaldo en waarom Verliefd, verloofd, getrouwd: Getrouwd met Petra vader van twee zoons Sander (19) en Ruben (15) uit een eerder huwelijkWerkzaam bij Plus Berkenbosch te Beetsterzwaag, verantwoordelijkMessi is altijd zichzelf. Ronaldo zoekt de media op, de arrogantie druipt ervan af.Hobby naast voetballen Weekendjes weg in de camper en muziekfestivals bezoeken met vriendengroepvoor de groente-afdelingCarrière als spelerHoe bevalt het bij Boornbergum Mijn eerste indruk is erg positief ondanks dat ik hierIk heb altijd bij VV De Sweach gevoetbald. In de jeugdnog maar kort actief ben. De hele jonge selectie is ergeen uitstap van drie jaar naar VV Gorredijk gehad engretig. Ze willen graag en dat traint erg prettig. Hetdaarna in de A-jun teruggekomen bij VV De Sweach. Nais voor mij ook een nieuwe ervaring om bij een anderetwee seizoenen A-jun heb ik 20 jaar in het eerste elftalvereniging werkzaam te zijn.van VV De Sweach gevoetbald. Mijn positie in het veld is altijd laatste man geweest.Carrière als trainer tot nu toeDoelstelling dit seizoen met Boornbergum We zullen eerst wat aan elkaar moeten wennen. Een andere manier van voetballen, een andere manier vanDirect na het actief voetballen ben ik gestart mettrainen. Het is een erg jonge groep jongens, met nogeen trainerscursus TC3. Na twee jaar de A1 van VVniet eens een gemiddelde leeftijd van 19 jaar, die aanDe Sweach getraind te hebben werd gevraagd ofhet seniorenvoetbal moet wennen. Maar er zit welik interesse had om ook TC2 te doen. Ik ben vierveel potentie in. Na een wedstrijd of 6/7 kijken weseizoenen als hoofdtrainer actief geweest bij VV Dewel waar we staan, vanuit daar komen we tot eenSweach zaterdag 1.reële doelstelling. Mijn doelstelling voor het komende seizoen is sowieso een grote trainingsopkomst, enFavoriete Eredivisie club sc Heerenveen. Ondanks dat ik in Leeuwarden geboren ben, heb ik niks met de club uit die stad.het maken van een team (eenheid) dat elke week veel plezier heeft.14COMBI-TRANS BV Voor een mooi boeket gaat u natuurlijk naar Super Flora Winkelcentrum de Drait 0512 511 575 KIPPERTRANSPORT GARAGEBEDRIJF Tel. 0512 38 19 57 / 38 17 58 Fax 0512 38 20 20 Westerbuorren 9 9212 PL Boornbergum De Werf 1 9204 WV Drachten Telefoon: +31 (0)512 514 268 Fax: +31 (0)512 513 882 E-mail: info@mastjachtschilders.nl www.mastjachtschilders.nlVerhuurVerkoopMotorjachtenJachtbemiddelingLigplaatsenScheepsbenodighedenFietsenBuitenboordmotorenWinterstallingDe Drait BV Drachten Bisschopsweg 27, 9213 VM De Wilgen T 0512 513 276 • F 0512 531 982 www.dedrait.nl • info@dedrait.nl15De voetballers leveren uitstekende prestaties! Onze beide eerste elftallen hebben aan aandacht geen gebrek in de regionale pers. De verwachtingen zijn bij beide dan ook hooggespannen, waarbij de ambities van de zondag 1 nog hoger reiken dan die van de zaterdag. Als je de leeftijden van beide teams vergelijkt is dit ookDe zondag kreeg afgelopen zomer een kwaliteitsinjectie,begrijpelijk. De zaterdagafdeling is waarschijnlijk hetzowel in de begeleiding als op het veld. De resultatenjongste SC Boornbergum ’80 team ooit, en bestaat voorzijn super: na 6 gespeelde wedstrijden zijn er inmiddels100% uit jongens die uit de eigen jeugdopleiding komen.18 punten vergaard, een 100% score! De ploeg vanNieuwe trainer Gerard Blaakmeer en zijn assistent enBjörn Schilder is titelfavoriet en een kampioensschaptweelingbroer Marco Blaakmeer hebben het team in nois zeker mogelijk. Het doelsaldo zegt alles, met 26time op het juiste spoor gekregen.doelpunten voor en maar 2 tegen zijn ze goed op weg. Op 11 november beleefde SC Boornbergum eenEr wordt veel gescoord, weinig weggegeven en eenunieke dag; beide ploegen speelden op zaterdag.heleboel punten binnengehaald. SC Boornbergum ’80 isDe zaterdagafdeling nam het op tegen MSC 1 enin deze competitie niet de beste ploeg, maar dit seizoende zondagtak speelde een bekerwedstrijd tegenzit er vast en zeker een periodetitel in. Zeker gezien hetHardegarijp. Helaas werden beide wedstrijden verloren,aantal punten tot nu toe, uit 8 wedstrijden werden er 21maar de gezamenlijke nazit maakte heel veel goed, hetpunten gehaald met een doelsaldo van +15.was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.16BUDGET- CAMERAMANKWALITEIT VOOR EEN VASTE LAGE PRIJSVoor een prettige rijopleiding Bel (0512) 515 210Verkeersschool Geert Uitgang 18 9202 NT DrachtenTelefoon 0512 515 210 E-mail gvanderklijn@msn.com Mobiel 06 531 728 0417Vrouwenvoetbal In de lift Na een zomer waarin de oranje vrouwen veel succesvoller zijn geweest dan de mannen jarenlang waren, is het vrouwenvoetbal geaccepteerd in Nederland. En terecht! Enorme kijkcijfers, een veel te klein park voor de huldiging en enthousiaste dames die oprecht blij waren. Daar staken de “heren” analytici (niet allemaal) schril bij af. Die wilden de jongens en meisjes vergelijken en dan commentaar geven. Veel te gemakkelijk en totaal onnodig.Met “us” Foppe als souffleur, Sherida Spitse en Vivianne Miedema was de Friese inbreng groot in dit team. En dit zal straks zeker uitstraling hebben op de meiden die twijfelen of ze willen gaan voetballen of niet. Binnen SC Boornbergum ’80 hebben we twee vrouwenteams, nl. de MO-13 zevental en de MO-17 elftal, hiervoor hebben we precies voldoende speelsters om alles goed te laten verlopen. Voorgaande jaren hebben we vriendinnendagen georganiseerd, waarbij de deelname enorm was. We gaan dit voetbaljaar wederom een middag organiseren zodat de meiden weer kennis kunnen maken met VOETBAL. Als er meisjes zijn die willen kijken of ze voetbal leuk vinden; zij mogen 4 keer gratis meetrainen met hun leeftijdsgenoten.“Voorgaande jaren hebben we vriendinnendagen georganiseerd, waarbij de deelname enorm was.”18Gymjuf Annie en gymmeester Gerrit Namen: Annie Bruining en Gerrit Boonstra Geboorteplaats: Drachten en Leeuwarden Geboortedatum: 2 juni 1957 en 4 augustus 1935 Woonplaats: Boornbergum en DrachtenOp 19-jarige leeftijd is Juf Annie gestart met lesgeven. Ze heeft in 1980 haar diploma gehaald en sinds 1990 is ze trainster bij verschillende verenigingen. Meester Gerrit is meer dan 60 jaar leraar geweest! Onder andere op de LTS in Drachten, daar gaf hij naast lichamelijke opvoeding ook bouwkunde, tekenen en handvaardigheid. Als beste turner is de favoriet van juf Annie op dit In haar carrière is Juf Annie zelf topturnstermoment Sanne Wevers. Meester Gerrit vindt Sannegeweest en ze heeft meegedaan aan de NederlandseWevers zo goed omdat ze een goede uitvoering enkampioenschappen. Ook meester Gerrit heeft altijd opbeheersing heeft. Ook Epke Zonderland is één van zijnhoog niveau geturnd, bij de heren in Leeuwarden enfavorieten. Als beste trainer wijzen ze beiden Tjallinghij deed mee aan de Nederl
Related Search
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks