Oi, Eloi? Cat - Miquel desclot u002F Christian Inaraja

6 pages
0 views
of 6

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Cançó del tren de Cardedeu Hi havia un tren hi havia que anava a peucada dia al migdia a Cardedeu,empassant-se la via com un fideu.Embarbussament dels trens…
Transcript
Cançó del tren de Cardedeu Hi havia un tren hi havia que anava a peucada dia al migdia a Cardedeu,empassant-se la via com un fideu.Embarbussament dels trens Tres trens s’entrenen a trencar un tros de tronc que es van trobar.6Ball rodó de la bicicleta Bici roda roda bici, a la moda d’en Maurici; cleta roda roda cleta,Cantarella eliminativa de la barcaa la moda de la Teta; bici rodaBarca la barcaroda cleta,del mar blau blau,roda rodaves on aparcabicicleta.aquest banau. Baixa a la barca, puja a la nau, vés-te’n en barca, tu, peix babau!7Joc del cotxe atrotinat —Pipip tutut, d’on vens? —Pipip tutut, d’enlloc. —Pipip tutut, vens a jugar? —Pipip tutut, no tinc benzina. —Pipip tutut, vens a ballar? —Pipip tutut, no tinc volant. —Pipip tutut, vens a la platja? —Pipip tutut, em cau la porta. —Pipip tutut, vens a la plaça? —Pipip tutut, em falten rodes. —Pipip tutut, on caram vas? —Pipip tutut, a Enlloc me’n vaig!9
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks