Interiors Zaventem - Folder XOOON NL - 082019

12 pages
0 views
of 12

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
G I SETAALBAARDEMO RNBPN’S OS ’ N O O O XAG TIRD E S I G N S T O E L “J A R O ”139,-EÉSXIn 3 kleuren, met handgreepNDU+1 5 G R AT I S+1 5 G R AT I S9 9 9…
Transcript
G I SETAALBAARDEMO RNBPN’S OS ’ N O O O XAG TIRD E S I G N S T O E L “J A R O ”139,-EÉSXIn 3 kleuren, met handgreepNDU+1 5 G R AT I S+1 5 G R AT I S9 9 9 ,-899,-S TO E L “ MAC ” Met matzwart frame. In 2 kleuren139,- 5+1 G R AT I SP R O F I T E E R9 9 9 ,-899,-TA F E L “ C O LO M B O ” Rond Ø 130 cmN U !9 9 9,- 8 9 9 ,- |K I J KO PRond Ø 150 cm2 , 5 -Z I T S S O FA “ TA L I S M A N ”10 9 9,- 9 9 9 ,-W W W . X O O O N . C O MvanafV O O R9 9 9,- 8 9 9 ,-A L L EA C T I E SNI S ED AA LBETtextielNA APverstelbaarBRXOOORook al s l e e fh o e klederGO’S ON’MSverstel b a a rÉ UEtextiellosse u i t wa s b a r e h o e sNDcompl e e t me u b e l p r o g r a mmaXSlederTIRAGook als leefhoek overig e ma t e r i a l e noverige materialen natuur l ijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e ncompleet meubelpro g r a mma direct me e n e me nlosse uitw asbare hoe s verkri jg b a a r in d i v. a fme t i n g e nnatuurlijk materiaa l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n goede kwa l i t e i tdirect meenemen uitmun t e n d e kwa l it e itverkrijgbaar in div. a fme t i n g e n specia l e d e t a i l sgoede kwaliteit verkrijg b a a r i n d iv e r s e kl e u r e nuitmuntende kwalite i t verkr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e nspeciale details 7 levert ijd 5wekenverstelbaarfhtoeerki a l e n a aeruin verkrijgbaar inverkr diveri jg s eb kl roeondki vael sr slee ema in vele in veel opstellingen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verkrijgbaar 345 cm in diver s e ma t el er ia d el re n7 5wekenlevertijdt e xt ie lcollectionverkrijgbaar in diver s e ma t e r ia l e n o v e r i g e ma t e r ia l e n“ O T T A ”c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mmal o s s e u i t wa s b a r e h o e sn a t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n beva tten9 9 9 ,-899,-d ir e c t me e n e me nv e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e ng o e d e kwa l it e itu it mu n t e n d e kwa l it e it• Combinatie van tramwood met witgelakte fronten • Metalen frame • Push-to-open systeem • LED-verlichting s p e c ia l e d e t a i l sD R A A I FA U T E U I L “J I M ” in 2 kleuren349,-s pecia l e deta il sverkrij gba a r in divers e kl euren in veel stof- en ledersoor ten verkrij gba a r in divers e m a teria l en6 9 9 ,-629,-+1 5 G R AT I S 5-7en wekl evertij dverkrij gba a r in divers e m a teria l enX X L LO U N G E “ U R B A N ” In stof vanaf2697,-ve r s t949 2397,-NU TIJDELIJKook al e de rD E S I G N S T O E L “A R T E L L A” Voordeelcombinatie (keuze uit 4 frames en 3 kleuren)179 ,- 5+1 G R AT I STA F E L “ O T TA” 190 x 90 cm 69 9,- 629 ,- | 220 x 100 cm 79 9,- 729 ,Uitschuiftafel 160 (+60) x 90 cm8 9 9,- 79 9 ,- |Uitschuiftafel 190 (+60) x 90 cmte x ti9 9 9,- 8 9 9 ,-ove r icom p onderdeel van een collectiel os s e10 9 9 ,-999,-n atudi r e cve r k rg oe du i tmX X L LO U N G E “ U R B A N ”s pe ci2697,- 2397,28 47,- 25 47,- (afgebeeld)In stof vanaf In stofgroep 2D R E S S O I R “ O T TA”8 9 9,- 79 9 ,- | 210 cm breed 9 9 9,- 8 9 9 ,240 cm breed 10 9 9,- 9 9 9 ,- (afgebeeld)Met LED-verlichting. 180 cm breedve r k rve r kU I T B R E I D I N G S O P T I E S :Stel zelf samen I NK I E S3S I M P E L EU I TV E L EFAV O R I E T EK I E S E NU I TE L E M E N T E NJ EM E TJ EX X L U I T S C H U I F B A A R L O U N G E - G E D E E LT E (+2 0 0 ,-)O P S T E L L I N G10 01( X X L )U N I E K ES TO F-LO U N G El e veve r kS TA P P E NL E D E R S O O R T E NB R E I D7 5wekenX X L O P B E R G V A K I N O T T O M A N E E N / O F L O N G C H A I R (+10 0 ,- / E L E M E N T )U I TO P T I E S : KEUZE U I T 2 POT E NP O C K E T V E R I N G (+10 0 ,- / E L E M E N T )G I S ED RALBAAO RTA F E L “ FA N E U R ”APET 210 x 105 cmBNN’S O MS ’ N O O O Xverstelbaar1099,-RAGook als leefh o e k949 999,-INU TIJDELIJKX É v e rstelbaartextielNDUESTlederook als leefhoek overige ma t e r i a l e nle dertextielcompleet me u b e l p r o g r a mmalosse uitw a s b a r e h o e sov erige materialen natuurlijk ma t e r ia a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e nc ompleet meubelprogram ma direct mee n e me nlos se uitwasbare hoes verkrijgbaa r in d i v. a fme t i n g e nn atuurlijk materiaal, kan n o e s t e n b e v a t t e n goede kwal i t e i tdirect meenemen uitmuntende kwa l it e itv e rkrijgbaar in div. afmet i n g e n speciale det a i l sgoede kwaliteit verkrijgbaa r i n d iv e r s e kl e u r e nu itmuntende kw aliteit verkrijgba a r i n d iv e r s e ma t e r ia l e nspeciale details 7 levertijd 5wekenverstelbaarI N S TO F VA N A Ffhtoeerkia l e n neondkivael sr slee ema v e rkrijgbaar inverkrijgba diverse klaeruiro1697,-in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten v erkrijgbaar 274 cm in diverse m a t el er idael re n7 5wekenlevertijd18 97,-t e xt ie lv erkrijgbaar in diverse m a t e r i a l e n o v e r i g e ma t e r ia l e nc o mp l e e t me u b e l p r o g r a mmal o s s e u i t wa s b a r e h o e sn a t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a ttend ir e c t me e n e me nX X L H O E K S O FA “ L I M A”Bestaande uit een 3-zits met 1 arm + hoekelement + ottomane. In stof vanaf18 97,- 16 97,-Int in microleder Corsica (stofgroep 15) 2397,- 2 0 97,- (afgebeeld) v e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme gen Mogelijk in uni- of duo bekleding.g o e d e kwa l i t e i t179 ,-159,180ºve r s teook al sl e de rB A R S T O E L “A I D E N ” 180º draaibaar: gemakkelijke op- en afstap 179,- 159 ,B A R TA F E L “ C O LO M B O ” met blad in massief eikenhout, 110 x 150 cm, 93 cm hoog. 9 9 9 ,- Ook verkrijgbaar met blad in kikarhout, als ronde tafel en als eettafel.te x ti e love r i gcom pl e onderdeel van een collectiel os s e u139 9 ,-1299,-n atu u rdi r e ctve r k r i jg oe deu i tm u nTA F E L “ FA N E U R ” 180 x 100 cm 9 9 9,- 8 9 9 ,210 x 105 cm10 9 9,- 9 9 9,- |240 x 110 cm119 9,- 10 9 9 ,-s pe ci aD R E S S O I R “ FA N E U R ”D E S I G N S TO E L “OT I S” Combinatie van 2 stofsoorten met zwart metalen draadframe. In 4 kleurencombinaties 14 9,- | Optioneel: set armsteunen4 0 ,-180 cm9 9 9,- 8 9 9 ,- | 210 cm 119 9,- 10 9 9 ,240 cm 139 9,- 129 9 ,- (afgebeeld)ve r k r i jve r k r icollection“ F A N E U R ”+1 5 G R AT I S1 2 9 9 ,-1199,-• Gemaakt van naturel eikenhout • Metalen frame • Soft-close systeem • LED-verlichtingS TO E L “OZ Z Y ” In microvezelstof Secilia met zwartmetalen onderstel. Verkrijgbaar in 2 kleuren119 ,- 5+1 G R AT I S7 5wekenl e ve r tve r k r is p e c ia l e d e t a i l s 7 l e vertij d 5wekenvers tel ba a rtex tiel ook a l s leeefhoek r in divers m a teria l en v e r kr ijg b a a r i nv e d rkrij iversgba e klaeurenI N S TO F VA N A Fin meerdere elementen breedte overige m a teria l en leverbaar 222 cm v e r kr i jg b a a r in divers e m a teria l en l ederin veel stofsoor ten en kleuren8 9 9 ,-799,-7 5wekencom pl eet m eubel progra m m a tex tiell e v e r t i jdl oslsen e uitw a s ba re hoes v e r kr i jg b a a r in divers e m a teria overige m a teria l enna tuurl k eubel m a teria a l , ka n anoes ten beva tten com pl eetij m progra mmdirect m eenem l os s e uitw a s ba reenhoesverkrij gba a r in div. a fm etingen na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva ttenD E S I G N S O FA “ O D E N S E ”goede kw a l iteit direct m eenem enKeuze uit RVS of zwart metalen designpoot. Hoogwaardig zitcomfort door de toepassing van koudschuim.uitm untende kw a l iteit verkrij gba a r in div. a fm etingen8 9 9,- 79 9 ,9 9 9,- 8 9 9 ,- (afgebeeld)2,5-Zits in stof vanaf In stof Toba (stofgroep 2)s pecia l e deta il s goede kw a l iteitverkrij gba a r in divers e kl euren uitm untende kw a l iteit in veel stof- en ledersoor ten verkrij gba a r in divers e m a teria l enIn stof vanaf799,-s pecia l e deta il sverstelba a r7 5wekenl evertij d verkrij gba a r in divers e kl euren verkrij gba a r in divers e m a teria l enook als le e fh o e kverkrij gba a r in divers e m a teria l enleder 7 5wekenv erstelbaartextiell evertij dverkrij gba a r in divers e m a teria l enook als leefhoek overige m a t e r ia l e nledercompleet me u b e l p r o g r a mmatextielDRA A I FA losse uitwa s b aUr eT E h oU e sI L“CAPRI”Frame in zwart metaal. Manuele rugverstelling. In stof vanaf Bijpassende poef in stof vanaf79 9 ,-W W W. XO O O N . C O M329 ,-overige materialen natuurlijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e nc ompleet meubelprogra mma direct mee n e me nlosse uitwasbare hoes229 9 ,-I N S TO F VA N A F1999,-verkrijgba a r i n d iv. a fme t in g e nn a tuurlijk materiaal, ka n n o e s t e n b e v a t t e n goede kwa l i t e i td irect meenemen uitmunten d e kwa l it e itv erkrijgbaar in div. afme t i n g e n speciale de t a il sgoede kwaliteit verkrijgba a r in d i v e r s e kl e u r e nu itmuntende kwaliteit verkrijgba a r in d i v e r s e ma t e r i a l e nspeciale details 7 levertijd 5wekenverstelbaarfhtoeerki a l e n v erkrijgbaar inverkrijgba diverse klaeruin roeondki vael sr slee ema in meerdere in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verkrijgbaar 329 cm in diverse ma t el er ia d el re nD E S I G N S O FA “ PA X O S ”229 9,- 19 9 9 ,259 9,- 229 9 ,- (afgebeeld)3-Zits met longchair exclusief designpoot in stof vanaf Met designpoot, in stofgroep 2ve r s te l baarD Eook al s l e e f h oe kS INO Ote x ti e lN So ok al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e nERBTle de rcom pl e e t m e u be l pr oA AOLt e x ti e lB AAM949 2199,-NU TIJDELIJK’A2399,-PRhoofdsteunen, inclusief designpootook als le e fh o e kv e r s te l baarT3-Zits + ottomane met verstelbareverstelba a rOXNÉ l e de rXGUX L C O M F O R T S O FA “ T O R B AY ”o ve r i g e m ate r i al e n n atu u r l i jk m ate r i aaDORlederl os s e u i twas bar e h o’SEcom pl e e t m e u be l pr og r am m aSv erstelbaartextielIdi r e ct m e e n e m e nGNook als leefhoek overige m a t e r ia l e nlos s e u i twas bar e h oe sledercompleet me u b e l p r o g r a mmanatu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n g oe de k wal i te i tlosse uitwa s b a r e h o e sd i r e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i tetextielve r k r i jg baar i n di v.overige materialen natuurlijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e nv e r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l sc ompleet meubelprogra mmagoe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di vedirect mee n e me nlosse uitwasbare hoesui tm u n te n de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di veverkrijgba a r i n d iv. a fme t in g e nn a tuurlijk materiaal, ka n n o e s t e n b e v a t t e n goede kwa l i t e i tspe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5wekend irect meenemen uitmunten d e kwa l it e ita k r irjg ne ndi ve v e r k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirookin vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten ve r k r291 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al rev erkrijgbaar in div. afme t i n g e n speciale de t a il s7 5wekenX L C O M F O R T S O FA “ T O R B AY ”goede kwaliteit verkrijgba a r in d i v e r s e kl e u r e n3-Zits met ottomane met verstelbare hoofdsteunen en designpoot, in stofgroep 1. Inclusief elektrisch relaxsysteem in stofgroep 1u itmuntende kwaliteit verkrijgba a r in d i v e r s e ma t e r i a l e nspeciale details 7 levertijd 5wekente x ti e269 9,- 24 9 9 ,- (afgebeeld)ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e ove r i gcom plI N S TO F VA N A Fl os s e9 9 9 ,-899,-in meerdere in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verkrijgbaar 220 cm in diverse ma t el er ia d el re nlevertijdl e ve r ti jd239 9,- 219 9 ,-verstelbaarfhtoeerki a l e n v erkrijgbaar inverkrijgba diverse klaeruin roeondki vael sr slee ema7 5wekenve r s ten atu ut e xt ie ldi r e ct299,-verkrijgbaar in diverse ma t e r ia l e n o v e r i g e ma t e r ia l e nve r k r ic o mp l e e t me u b e l p r o g r a mmag oe del o s s e u i t wa s b a r e h o e su i tm un a t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a ttens pe ci aS O FA “ TA L I S M A N ” d ir e c t me e n e me nHoogwaardig zitcomfort door toepassing van koudschuim. 2,5-Zits met verstelbare hoofdsteunen in stof vanaf 9 9 9,-v e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e nFA U T E U I L “ Z A N E ”met matzwart gelakt designframe, in 2 kleuren g o e d e kwa l it e itve r k r i8 9 9 ,-ve r k r29 9 ,7 5wekenl e ve rG I S ED RBAAOLRA ATMet handgrepen. In stof Lana, verkrijgbaar in 3 kleuren169,-+1 5 949 G R AT I SU NDEÉXSTIRAGBEPN’S O MS ’ N O O O XNS T O E L “ M AT I Z ” vers tel ba a rook a l s l eefhoekl ederTA F E L “ M O N I Z ” 180 x 100 cm79 9,- 729 ,-| 210 x 100 cm8 9 9,- 79 9 ,-tex tiel119 9 ,-| 240 x 100 cm9 9 9,- 8 9 9 ,-overige m a teria l en1099,-+1 5 G R AT I S4 4 9 ,com pl eet m eubel progra m m a onderdeel van een collectie399,-l os s e uitw a s ba re hoesna tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva ttendirect m eenem enverkrij gba a r in div. a fm etingengoede kw a l iteituitm untende kw a l iteits pecia l e deta il sS TO E L / BAN K “G R AN T ”BERGKAST “MONIZ” 100 cm breed, met LED-verlichting119 9,- 10 9 9 ,-In kunstleder Tatra met stof Blues. in 3 kleurcombinaties met zwart metalen onderstel.verkrij gba a r in divers e kl eurenS T O E L : 14 9 ,- 5+1 G R AT I Sverkrij gba a r in divers e m a teria l en| B A N K : 4 49,- 39 9 ,-collection11 9 9 ,-“ M O N I Z ”1099,ve r s te l baarook al s l e e f h oe kl e de rve r s te l baar79 9 ,-729,-te x ti e look al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e nl ed e rtex ti e lcom pl e e t m e u be l pr ogl os s e u i twas bar e h oe s M OD UL AIRove r i g e m ate r i al e n n atu u r l i jk m ate r i aal ,com pl e e t m e u be l pr og r am m a di r e ct m e e n e m e nM O D U LAIRl os s e u i twas bar e h oe sve r k r i jg baar i n di v. afdetailsna tu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n b g oe de k wal i te i t+=dir e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i te ive r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l sgoe de k wal i te i tve r k r i jg baar i n di ve r s • Combinatie van eikenhout, tramwood en metaal• Soft-close deuren en laden • LED-verlichting uit m u n te n de k wal i te i tve r k r i jg baar i n di ve r s• Aanbouw elementen voor lowboard en dressoir • Omkeerbare lades s pe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5wekenve r s te l bal sr s k r irjg ne ndi ve ver k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook2 0 9 9 ,-1899,-in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten ver k r311 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re n7 5wekenl e ve r ti jdte x ti e lver k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n ove r i g ecom pl e el os s e u in atu u r ldi r e ct mD E S I G N S O FA “ TA L I S M A N ” 3-Zits met ottomane en verstelbare hoofdsteunen. In stof vanaf20 9 9,- 18 9 9 ,- |In stofgroep 2219 9,- 19 9 9 ,-ve r k r i jg(afgebeeld)g oe de kvers tel ba a r+1 5 G R AT I Sook a l s l eefhoekl edervers tel ba a rS T O E L “ A M B R A” Met RVS frame. In 6 kleuren159,- 5+1 G R AT I Stex tielook a l s l eefhoek overige m a teria l enl edercollectioncom pl eet m eubel progra m m atex tiel“ D A R W I N ”l os s e uitw a s ba re hoesoverige m a teria l en na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten bev atte n11 9 9 ,-1099,-com pl eet m eubel progra m m a direct m eenem enl os s e uitw a s ba re hoes verkrij gba a r in div. a fm etingenna tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten goede kw a l iteitdirect m eenem en uitm untende kw a l iteitverkrij gba a r in div. a fm etingen s pecia l e deta il sgoede kw a l iteit verkrij gba a r in divers e kl euren• Combinatie van eikenfineer met witgelakte fronten • Kasten op 2 manieren te plaatsen: hoog of laag aan de grondW W W. XO O O N . C O Muitm untende kw a l iteit verkrij gba a r in divers e m a teria l en• Push-to-open systeem • LED-verlichtings pecia l e deta il s 7 l evertij d 5wekenvers tel ba a rook a l s leeefhoek r in divers m a teria l en verkrij gba a r inverkrij diversgba e klaeuren9 9 9 ,-899,+1 5 G R AT I Sin vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verkrij 196gba cma r in divers e m a teria l en l eder7 5wekenl evertij d8 9 9 ,-799,-tex tielverkrij gba a r in divers e m a teria l en overige m a teria l encom pl eet m eubel program m al os s e uitw a s ba re hoesna tuurl ij k m a teria a l , kan n oe s te n be vatte ndirect m eenem enS T O E L “A I D E N ” in combinatie stof Calabria. en kunstleder Tatra. In 3 kleuren179,- 5+1 G R AT I STA F E L “ D A R W I N ” 180 x 100 9 9 9,- 8 9 9 ,- | 210 x 100 10 9 9,- 9 9 9 ,240 x 100 cm119 9,- 10 9 9 ,- Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel.S O FA “A L M A D A”10 0 ,8 9 9,- 79 9 ,- verkrij (afgebeeld) | 3-Zits 226 cm 9 9 9,- 8 9 9 ,gba a r in div. a fm e ti n g e n 3,5-Zits 241 cm 10 9 9,- 9 9 9 ,-In stofgroep 1 met verstelbare hoofdsteunen. Optie: uitschuifzittingen 2,5-Zits 196 cmgoede kw a l iteitD E S INX OGUve r s te l baarO OXNÉNTSEver s te l baarA AOTLoo k al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e nB949,949,-ANU TIJDELIJKte x ti e lAM1049,-l e de rRB 2,5-zits in stof inclusief designpoot’APRD E S I G N S O FA “ F I S K A R D O ”ook al s l e e f h oe kORl e de rcom pl e e t m e u be l pr ogDS’SE tex ti e ll os s e u i twas bar e h oeIGNov e r i g e m ate r i al e n n atu u r l i jk m ate r i aal ,co m pl e e t m e u be l pr og r am m a di r e ct m e e n e m e nl os s e u i twas bar e h oe sve r k r i jg baar i n di v. anatu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n g oe de k wal i te i tdi r e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i teve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l sgo e de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve rui tm u n te n de k wal i te i t ve r s te l ve r k r i jg baar i n di ve rs pe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5wekenook ve r s al teslD E S I G N S O FA “ F I S K A R D O ”10 49,- 9 4 9 ,10 9 9,- 9 9 9 ,- (afgebeeld)k r irjg ne n di ve ver k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirlook de ral sr2,5-Zits inclusief designpoot in stof vanaf In stof Monta (stofgroep 2)in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten ve r k r188 cm i jg baar i n di ve r s e m atete xal tireenl l er ideOptioneel: pocketvering en streepstiksel in rug7 5wekenove r ie ge te x ti ll e ve r ti jdve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n com ove rpl i geeD R A A I FA U T E U I L “ M AT E R A” in stof vanafonderdeel van een collectie649,1 39 9 ,-lcom os s epluel os s e u n atu u r1299,-n atu ur di r e ctdi r ek ct ve rijk r i jk gve oerdei tmde un gu oei tm n supe ciualDRESSOIR “DARWIN”139 9,- 129 9 ,200 cm breed 119 9,- 10 9 9 ,160 cm breed 9 9 9,- 8 9 9 ,-Met LED-verlichting, 240 cm breed(afgebeeld)s pe ve r kcir ial jverrkkrriijj veG I S ED RTAALBAAO R EPN’S O MS ’ N O O O XAGBNU I T S C H U I F TA F E L “ G L A S G O W ” R180 + (2 x 40 cm) x 90 cmÉ949 1299,-NU TIJDELIJKNUED1399,-XSTIBlad keramiek op glas, marmerlook+1 5 G R AT I SS TO E L “ MAC ” In stof Vito of microvezel Rocky, lederen handgreep en zwart metalen onderstel. In 2 kleuren139 ,-5+1 G R AT I SB ekijk onz e m eub elen online o p www. XO O O N .c om/ Vo l g o n s o o k o p S o c i a l M e d i aJe vindt XOOON i n Be l gi ë bi j : A LS EM B ER G-Vastiau Godeau | B A L E N -Odrada Interieur | B E L S E L E (Sint Niklaas) - Deba Meubelen | B E R T R I X - Meubles Lambermont | B R U SS E L - Momentum Loft B U G G E N H O U T - Meubelen Gené | D E E R L I J K - Meubelen Gaverzicht | D I EG E M - Reno Interieur | G E N K - Meubelcenter Prenuptia | G E N T - Dok Interiors H E R E N TA L S - Prima-Lux | I Z EG E M - Top Interieur | J O D O I G N E - Jackson Deco | L E U V E N - Domo Meubelen & Deco | L I E R - Gero Wonen | M O E S K R O E N - Meubelen Gaverzicht N A N D R I N - XOOON Luik | O E D E L E M - Stevens Meubel | O O S T E N D E - Woonboulevard / De Olifant | R I E M S T -H E R D E R E N - Interieurs Eycken | R O O S D AA L - Loft Interieur S I N T - G I L L I S -WA A S - Meubelen Verberckmoes | S O I G N I E S - Meubles Belot | T U R N H O U T - De Kraker | V E R V I E R S - Modello | V E U R N E - Meubelen Plasman W I E R D E (Namen) - Chris Oliver | W I L R I J K - Meu
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks