Duurzaamheidsverslag 2018 Universiteit Leiden

46 pages
0 views
of 46

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Duurzaamheidsverslag 2018Bij ons leer je de wereld kennenDuurzaamheidsverslag Universiteit Leiden 2018Inhoud Woord vooraf…
Transcript
Duurzaamheidsverslag 2018Bij ons leer je de wereld kennenDuurzaamheidsverslag Universiteit Leiden 2018Inhoud Woord vooraf ............................................................................................................................................................... Feiten en cijfers ............................................................................................................................................................ Benchmarks en successen .......................................................................................................................................... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.Het duurzaamheidsbeleid van de Universiteit Leiden .................................................................................. Duurzame Huisvesting ...................................................................................................................................... Energie ................................................................................................................................................................ Water ................................................................................................................................................................... Duurzaam inkopen en beleggen ...................................................................................................................... Afval ..................................................................................................................................................................... Mobiliteit ............................................................................................................................................................ CO2-footprint ...................................................................................................................................................... Onderwijs en onderzoek .................................................................................................................................. Bewustwording en betrokkenheid .................................................................................................................. Organisatie en uitvoering ................................................................................................................................. Nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen ............................................................................................................7 9 11 13 14 17 21 25 28 30 32 33Bijlage A: Stand van zaken van de doelstellingen uit het Milieubeleidsplan 2016-2020 .................................. Bijlage B: Overzicht van nieuwsberichten over duurzaamheid in 2018 ............................................................... Bijlage C: Activiteiten van LUGO in 2018 .................................................................................................................34 37 39Afkortingen ................................................................................................................................................................... Gegevens over de rechtspersoon ..............................................................................................................................41 42Rector Carel Stolker reist zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of per fiets.23 4 5d u u r za a mhei ds v e r s l ag u n iv e r s it e it le id e n 2018Woord vooraf De afgelopen jaren heeft de Universiteit Leiden intensief gewerkt aan het verbeteren van de duurzaamheid in de eigen organisatie. De resultaten van deze inspanningen worden vermeld in het universitair jaarverslag. Daarnaast publiceert de universiteit sinds 2018 ook een afzonderlijk duurzaamheidsverslag, waarin over dit onderwerp gedetailleerder gerapporteerd wordt. Het eerste duurzaamheidsverslag had betrekking op 2017. Dit is het tweede duurzaamheidsverslag waarin de universiteit verslag uitbrengt over de wijze waarop zij in 2018 invulling heeft gegeven aan het streven naar meer duurzaamheid. De universiteit is zich zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij laat zich daarom bij haar keuzes niet alleen leiden door wat nodig is om de universitaire taken en ambities zo goed mogelijk te realiseren, maar ze wil dat ook zo duurzaam mogelijk doen, rekening houdend met de behoeften en belangen van toekomstige generaties. Daarnaast wil zij een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van bewustwording en het creëren van betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid bij studenten en medewerkers. Dit duurzaamheidsverslag is gericht op de thema’s uit het Milieubeleidsplan 2016-20201, waarin de meeste aspecten van duurzaamheid aan bod komen, zoals het verduurzamen van de bedrijfsvoering en aandacht voor duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. De afgelopen jaren is een groot aantal doelen uit het plan gerealiseerd.realiseren. Zij beschikken over een enorme hoeveelheid kennis en ideeën, waarmee zij een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. De Universiteit Leiden draagt bijvoorbeeld bij aan het onderzoek naar alternatieve energiebronnen, het ontwikkelen van CO2-neutrale campussen, en wil een bijdrage leveren aan het opleiden van een generatie voor wie duurzaamheid een vanzelfsprekend ijkpunt is. De Universiteit Leiden wil met haar onderzoek en onderwijs een bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. In een duurzame omgeving met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen studenten en onderzoekers nu én later excelleren.Het College van Bestuur, Prof.mr. Carel Stolker Rector magnificus en voorzitter Prof.dr.ir.drs. Hester Bijl Vicerector magnificus Drs. Martijn Ridderbos Vicevoorzitter Leiden, juli 2019Om na te gaan hoe duurzaam de Universiteit Leiden is in vergelijking met andere universiteiten doet de universiteit mee aan twee duurzaamheidsbenchmarks. In 2018 heeft zij een 24ste plaats (bij 719 internationale deelnemers) in de UI Green Metric Ranking behaald en een 5de plaats (bij 12 Nederlandse deelnemers) in de SustainaBul. Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Het nieuwe Klimaatakkoord van overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties bevat een pakket aan maatregelen waarmee de opwarming van de aarde moet worden tegengegaan. De Vereniging Samenwerkende Universiteiten (VSNU) ziet voor de Nederlandse universiteiten een belangrijke rol weggelegd om de uitdagingen van het Klimaatakkoord te helpen 1 https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/algemeen/ duurzaamheid/milieubeleidsplan-2016.pdfd u u r za a mhei ds v e r s l ag u n iv e r s it e it le id e n 20183Feiten en cijfers Milieubelastingsindicatoren Onderstaande indicatoren geven, meerjarig, de milieubelasting weer van de universiteit op de omgeving (alle cijfers zijn exclusief het Leids Universitair Medisch Centrum). GVO NLW NWK SW VER = Garanties van Oorsprong = Nederlandse windenergie = Noorse waterkrachtenergie = Spaanse windenergie = Vrijwillige EmissierechtenIndicatorCategorieCO2-footprint (tonnen)TotaalEnergieverbruik (GJ)20172018Doel 2020 11.22319.51022.44612.73912.7054,34,24,62,52,5Per student0,90,80,90,50,5538.670532.728588.541540.056521.081120114120106102Totaal252324212042.79542.73647.60145.83345.168100% NWK100% NWK45% NWK 10% SW 45% NLW100% NLWZelf opgewekt0,03%0,03%0,03%0,03%Totaal4.8504.6795.0594.0303.6200%0%0%100% cookstove100% NL mestgasTotaal Waarvan gecompenseerdWaarvan gecompenseerd100% NLW 100% NL GVO’s0,4%Stadsverwarming (GJ)Totaal4.0124.6775.5796.5675.523Waterverbruik (m3)Totaal123.699122.769134.323117.105126.70627,526,227,523,024,55,65,35,54,64,7Per medewerker Per student Watertappunten (aantal)Totaal000316Afval (kg)Totaal731.920793.133951.477752.328859.736Waarvan restafval, papier en karton (kg)Totaal676.112729.454782.693641.989702.64930,431,432,225,626,9Waarvan restafval (kg)Totaal497.619555.339587.710472.028515.46122,423,924,118,819,7178.493174.115194.983169.961187.1888,07,58,06,87,2Per student Per studentWaarvan papier en karton (kg)4201619.269Per studentAardgasverbruik (duizend Nm3)2015Per medewerkerPer medewerker Elektriciteitsverbruik (duizend kWh)2014Totaal Per studentd u u r za a mhei ds v e r s l ag u n iv e r s it e it le id e n 20180,3% 100% VER’sIn elk gebouwMax. 25 kgBenchmarks en successen In 2018 heeft de Universiteit Leiden meegedaan aan drie benchmarks op het gebied van duurzaamheid: de SustainaBul, de UI Green Metric Ranking en de Transparantiebenchmark. Bij de SustainaBul is de universiteit vijfde geworden van twaalf universiteiten en hogescholen in Nederland. Bij de internationale benchmark UI Green Metric Ranking bezette de universiteit de 24ste plaats van de 719 deelnemende universiteiten. De Universiteit Leiden is op de 118de plek van de Transparantiebenchmark geëindigd (254 bedrijven namen deel, de Universiteit Leiden is geëindigd als vijfde universiteit van de Nederlandse universiteiten).Duurzame successen van de Universiteit Leiden in 2018 • De CO2-footprint 2018 is bijna gehalveerd ten opzichte van 2016. • De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen krijgt het grootste zonnedak van Leiden. • Ruim 6.000 Join-the-Pipe-flessen zijn verkocht en 16 watertappunten gerealiseerd in universitaire gebouwen. • De Universiteit Leiden wordt 24ste op UI Green Metric. • De sloopvoorbereiding voor de hoogbouw en het oude practicumgebouw op het Leiden BioScience Park wordt beloond met BREEAM-NL-score Excellent.• Alle CO2-uitstoot door het verwarmen van gebouwen wordt gecompenseerd. • Het inkoopproces is verduurzaamd wat betreft productie, producten, levering en leveranties. • Het aanbod van de universitaire catering bestaat voor ruim 80 procent uit duurzame, biologische of fairtradeproducten. • 350 afvalpunten op de universiteit zijn vervangen door ‘scheidingsmeubels’ waar afval duurzaam kan worden gescheiden. • Er waren in 2018 minder leveringsritten door betere bevoorradingslogistiek. • De helft van de universiteitsmedewerkers komt op de fiets, nog slechts 12% neemt de auto. • Er zijn 33 universitaire nieuwsberichten en 3 video’s over duurzaamheid gedeeld met de universitaire gemeenschap en met andere (externe) doelgroepen. • LUGO wint de Funky Phone Challenge voor de inzameling van 251 mobieltjes ter recycling. • LUGO organiseert een symposium over duurzame consumptie. • LUGO krijgt een tweede vestigingsplaats in Den Haag, in studentencentrum Beehive. • 18 van 37 doelstellingen uit het Milieubeleidsplan zijn gerealiseerd.In de Leiden University Sustainability Week 2018 presenteerden de studenten dit aandenken aan Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van het College van Bestuur.d u u r za am h e idsv e rsl ag univ e rsite it le ide n 20185Op het Gorlaeus Collegezalengebouw op de Science Campus is het grootste zonnedak van Leiden gebouwd.6d u u r za a mhei ds v e r s l ag u n iv e r s it e it le id e n 20181. Het duurzaamheidsbeleid van de Universiteit Leiden Duurzaamheid staat nu duidelijk op de agenda van de Universiteit Leiden. Een belangrijk aspect van duurzaamheid is de zorg voor het klimaat. Veel mensen maken zich in toenemende mate zorgen om de klimaatverandering. Ook studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden verwachten van hun universiteit dat zij zich inzet voor een beter klimaat. Zij verwachten dat de universiteit duidelijk maakt wat zij doet op het gebied van duurzaamheid en zij zijn bereid zich hier ook zelf actief voor in te zetten. In 2016 heeft de Universiteit Leiden het Milieubeleidsplan 2016-2020 vastgesteld, sindsdien is er veel veranderd. In 2018 is besloten dat de doelstellingen in dit plan moeten worden herijkt om beter aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen op dit gebied (zie hoofdstuk 12).Milieubeleidsplan 2016-2020 Het Milieubeleidsplan 2016-2020 besteedt niet alleen aandacht aan het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering, maar gaat ook in op het incorporeren van vraagstukken rond milieu en duurzaamheid in het onderwijs en onderzoek – de kerntaken van de universiteit. De voornaamste doelstellingen van het milieubeleidsplan zijn: • De directe milieubelasting verder verminderen tot een niveau dat minimaal aansluit bij andere brede universiteiten. • De zichtbaarheid van en deelname aan het milieuen duurzaamheidsbeleid versterken bij studenten, medewerkers en omgeving van de universiteit. • De CO2-footprint van de universiteit in de komende jaren met 50 procent laten dalen. De universiteit wil deze drie hoofddoelstellingen realiseren door activiteiten te ontplooien op drie deelterreinen, waarbij de ambities op elk deelterrein verder onderverdeeld zijn in een aantal subdoelstellingen. Deze subdoelstellingen, die elk een specifieke letter-cijfercode hebben, worden besproken in de hoofdstukken 2 tot en met 11 van dit duurzaamheidsverslag. Een overzicht van de stand van zaken wat betreft de doelstellingen staat in Bijlage A. Het gaat om: • Verbetering van de milieu- en duurzaamheidsprestaties door middel van zes meetbare thema’s: duurzame huisvesting (hoofdstuk 2); energie (hoofdstuk 3); water (hoofdstuk 4); inkoop en beleggen (hoofdstuk 5); afval (hoofdstuk 6) en mobiliteit (hoofdstuk 7). De CO2-footprint staat centraal in hoofdstuk 8. • Verdere inbedding van duurzaamheid in de kerntaken van de universiteit: onderwijs en onderzoek.d u u r za a mhei ds v e r s l ag u n iv e r s it e it le id e n 2018• Stimulering, uitvoering en borging van initiatieven waardoor activiteiten en resultaten van het milieuen duurzaamheidsbeleid in brede kring zichtbaar, gedragen en erkend worden (hoofdstuk 1). Hoofdstuk 11 beschrijft hoe de uitvoering van het Milieubeleidsplan georganiseerd is en in hoofdstuk 12 tenslotte, wordt aandacht besteed aan de toekomst van het universitaire duurzaamheidsbeleid.Duurzaamheidsbenchmarks De eerste doelstelling van het Milieubeleidsplan 2016-2020 luidde: de directe milieubelasting door activiteiten van de universiteit verder verminderen tot een niveau dat minimaal aansluit bij andere brede universiteiten. Om de vergelijking met andere universiteiten mogelijk te maken zijn drie universitaire duurzaamheidbenchmarks beschikbaar: de SustainaBul, de UI Green Metric Ranking en de Transparantiebenchmark. Deze laatste benchmark vergelijkt alleen de mate van transparantie van de verslaglegging over duurzaamheid. De Universiteit Leiden is in 2018 door alle drie benchmarks beoordeeld. In de SustainaBul eindigde de Universiteit Leiden op de vijfde plaats van twaalf deelnemende Nederlandse universiteiten en hogescholen. Bij de UI Green Metric Ranking bekleedde de universiteit de 24ste plaats van 719 deelnemende internationale universiteiten. In deze benchmark was de Universiteit Leiden de derde Nederlandse universiteit. Bij de Transparantiebenchmark eindigde de Universiteit Leiden op de 118de plek en als vijfde Nederlandse universiteit; 254 organisaties namen aan deze benchmark deel.SustainaBul Sinds 2012 bestaat er een duurzaamheidsranglijst voor Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs: de SustainaBul. Deze is opgezet door Studenten voor Morgen − het nationale studentennetwerk voor duurzaamheid in het hoger onderwijs − en functioneert als een benchmark. De bedoeling ervan is om het hoger onderwijs duurzamer te maken, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren op het gebied van duurzaamheid. Veel universiteiten en hogescholen vullen jaarlijks de SustainaBul-vragenlijst in. De vragen hebben betrekking op (aandacht voor) duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Bij elk antwoord dienen de instellingen beleidsstukken of ander bewijs7te overleggen om de antwoorden te onderbouwen. Een team van student-vrijwilligers controleert de antwoorden, geeft feedback en kent punten toe. Afgelopen jaar heeft Studenten voor Morgen de SustainaBul aangepast. Het doel was om het invullen van de lijst minder tijdrovend te maken en meer mogelijkheden te creëren voor het uitwisselen van best practices. De Universiteit Leiden scoorde goed met 93 procent van het totaal te behalen aantal punten. Dat is positief, al moet wel worden opgemerkt dat alle Nederlandse universiteiten het relatief goed doen. Er is bij de Universiteit Leiden zeker nog verbetering mogelijk op het gebied van duurzaamheid. De uitwisseling van best practices blijkt maar beperkt bij te dragen aan meer duurzaamheid bij de Universiteit Leiden. Het aantal deelnemers dat de vragenlijst voor de SustainaBul invulde, nam in 2018 sterk af. Toch blijft Leiden vooralsnog participeren, ook omdat dit studenteninitiatief het verdient om gesteund te worden.UI Green Metric Ranking De UI Green Metric Ranking is een internationale benchmark, waaraan de Universiteit Leiden in 2018 voor de tweede keer meedeed. In deze benchmark, een initiatief van de Universitas Indonesia, wordt elke instelling beoordeeld op de duurzaamheid van infrastructuur, energie, afvalverwerking, water, transport en onderwijs. Vooral in de categorieën afval, transport en energie scoorde de Universiteit Leiden hoog. De hogere positie ten opzichte van voorgaand jaar (2018: 24ste; 2017: 49ste) is mede te danken aan het Nederlandse netwerk van deelnemende universiteiten, wat helpt om de vragen goed te interpreteren en zelfs gezamenlijke bewijslast vanuit Nederland op elkaar af te stemmen. Leiden scoort 77 procent van de punten.Andere mogelijkheden voor duurzaamheidsvergelijking: THE en VSNU De Times Higher Education (THE) is een al langer bestaande internationale benchmark voor universiteiten. De THE heeft in 2018 duurzaamheid voor het eerst opgenomen als criterium. De score op dit onderdeel wordt bepaald door de bijdrage die de universiteiten leveren op de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Devolopment Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Omdat de Universiteit Leiden (nog) geen SDG-labelling toepast in het onderwijs en onderzoek, is het niet mogelijk om aan de THE-benchmark deel te nemen. Ook de VSNU besteedt sinds 2018 aandacht aan duurzame ontwikkeling bij universiteiten. Op de VSNU-homepage kan elk van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen worden aangeklikt, waarna per universiteit kan worden bekeken hoe deze aan een bepaald ontwikkelingsdoel werkt.Samenwerkingsverbanden De Universiteit Leiden maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. Zij werkt hierin samen met de gemeente Leiden, en neemt deel in het samenwerkingsverband Economie071 en het Centre for Sustainability van de drie samenwerkende universiteiten: Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.Transparantiebenchmark De Transparantiebenchmark wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze benchmark vergelijkt de inhoud en de kwaliteit van de verslaglegging van grote Nederlandse organisaties over hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze richt zich dus op de transparantie in de verslaggeving en vormt geen oordeel over de concrete activiteiten of resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Controleerbaarheid en toetsbaar verantwoording afleggen over successen, ontwikkelingen en dilemma’s in en buiten de organisatie, en de wijze van verslaglegging daarover worden gewaardeerd. Transparantie is hier een belangrijk thema.8d u u r za a mhei ds v e r s l ag u n iv e r s it e it le id e n 2018Twee weken na 3 oktober – Leidens Ontzet – lagen de Leidse grachten nog vol met plastic wegwerpbekertjes. Studenten Auke-Florian Hiemstra, Liselotte Rambonnet en Gabriël Olthof hebben samen met vrijwilligers duizenden bekertjes opgevist en gefotografeerd. Zij plaatsten elke dag een van deze ‘canal cups’ op Instagram.2. Duurzame Huisvesting Een duurzaam gebouw is energiezuinig, leidt niet tot vervuiling, levert weinig licht- en geluidshinder op en schaarse materialen worden er zo
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks