Dnevnik uzgoja graha berovic mario

5 pages
18 views
of 5

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. Učenik: Mario Berović ,5.b razred, šk.god. 2017./2018. 2. Kako bi klijanje bilo što uspješnije dobro je sjemenke graha ostaviti neko vrijeme u vodi da nabubre.…
Transcript
 • 1. Učenik: Mario Berović ,5.b razred, šk.god. 2017./2018.
 • 2. Kako bi klijanje bilo što uspješnije dobro je sjemenke graha ostaviti neko vrijeme u vodi da nabubre. Malo ljubavi i strpljenja i evo ga „rodio se novi život”.
 • 3. U svega 18 dana iz male sjemenke narasla je biljka visoka 14cm s 8 listova.
 • 4. Konačno su se pojavili i prvi cvjetovi. Grah iz dana u dan raste i razvija sve više listova.
 • 5. Projekt „Od sjemenke do sjemenke” uspješno je ostvaren. Iz sjemenke graha uzgojio sam biljku koja je konačno i sama dobila svoje plodove sa sjemenkama.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks